Chùa Viên Quang - RSS: http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Chương trình sinh hoạt tháng 07/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=470 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 10-07-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2019 (01/7/2019- 31/7/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/10/2019 1:12:44 AM
Chương trình sinh hoạt tháng 06/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=469 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-07-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 6 năm 2019 (01/6/2019- 30/6/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/5/2019 2:53:30 AM
Lịch sinh hoạt tháng 5/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=468 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-05-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2019 (01/5/2019- 31/5/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
5/2/2019 5:13:55 AM
Lịch sinh hoạt tháng 12/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=467 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-12-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2017 (01/12/2017- 31/12/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/5/2017 12:25:56 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=466 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-11-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2017 (01/11/2017- 30/11/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/4/2017 1:18:06 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=465 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2017 (01/10/2017- 31/10/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2017 2:26:17 AM
Lịch sinh hoạt tháng 09/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=464 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 07-09-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2017 (01/09/2017- 30/9/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/7/2017 12:01:57 PM
Lịch sinh hoạt tháng 08/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=463 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-08-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 8 năm 2017 (01/08/2017- 31/8/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/2/2017 1:26:15 AM
Thư mời Tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu PL 2561 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=462 Tác giả: Đại Đức Thích Đồng Thông
Ngày đăng: 30-07-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương thư mời tham dự Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên và Đại Lễ Vu Lan báo hiếu PL 2561, Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới.
]]>
7/30/2017 3:36:19 AM
Lịch sinh hoạt tháng 07/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=461 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-07-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2017 (01/07/2017- 31/7/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/6/2017 3:29:20 AM