Chùa Viên Quang - RSS: http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Chương trình sinh hoạt tháng 10/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=474 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-10-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2019 (01/10/2019- 31/10/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/4/2019 4:21:08 AM
Chương trình sinh hoạt tháng 09/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=473 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 10-09-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2019 (01/9/2019- 30/9/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/10/2019 2:01:19 AM
Chương trình sinh hoạt tháng 08/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=472 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 09-08-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2019 (01/8/2019- 31/8/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/9/2019 1:43:07 AM
Thư mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lang 2019 - PL 2563 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=471 Tác giả: Đại Đức Thích Đồng Thông
Ngày đăng: 23-07-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan 2019 - PL 2563 Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/23/2019 2:01:09 AM
Chương trình sinh hoạt tháng 07/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=470 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 10-07-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2019 (01/7/2019- 31/7/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/10/2019 1:12:44 AM
Chương trình sinh hoạt tháng 06/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=469 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-07-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 6 năm 2019 (01/6/2019- 30/6/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/5/2019 2:53:30 AM
Lịch sinh hoạt tháng 5/2019 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=468 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-05-2019

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2019 (01/5/2019- 31/5/2019). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
5/2/2019 5:13:55 AM
Lịch sinh hoạt tháng 12/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=467 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-12-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2017 (01/12/2017- 31/12/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/5/2017 12:25:56 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=466 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-11-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2017 (01/11/2017- 30/11/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/4/2017 1:18:06 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=465 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2017 (01/10/2017- 31/10/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2017 2:26:17 AM