Chùa Viên Quang - RSS: Lịch sinh hoạt http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Lịch sinh hoạt tháng 12/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=467 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-12-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2017 (01/12/2017- 31/12/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/5/2017 12:25:56 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=466 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-11-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2017 (01/11/2017- 30/11/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/4/2017 1:18:06 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=465 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2017 (01/10/2017- 31/10/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2017 2:26:17 AM
Lịch sinh hoạt tháng 09/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=464 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 07-09-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2017 (01/09/2017- 30/9/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/7/2017 12:01:57 PM
Lịch sinh hoạt tháng 08/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=463 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-08-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 8 năm 2017 (01/08/2017- 31/8/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/2/2017 1:26:15 AM
Lịch sinh hoạt tháng 07/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=461 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-07-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2017 (01/07/2017- 31/7/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/6/2017 3:29:20 AM
Lịch sinh hoạt tháng 06/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=460 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-06-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 6 năm 2017 (01/06/2017- 30/6/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
6/6/2017 3:15:19 AM
Lịch trình sinh hoạt tháng 5/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=459 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 08-05-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2017 (01/05/2017- 31/5/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
5/8/2017 4:22:57 AM
Lịch trình sinh hoạt tháng 4/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=458 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-04-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng Tư năm 2017 (01/04/2017- 30/4/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
4/2/2017 3:02:07 PM
Lịch trình sinh hoạt tháng 3/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=457 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 07-03-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng Ba năm 2017 (01/03/2017- 31/3/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
3/7/2017 2:35:12 AM