Chùa Viên Quang - RSS: Lịch sinh hoạt http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Lịch sinh hoạt tháng 5/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=478 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-05-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2018 (01/5/2018- 31/5/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:

]]>
5/5/2018 3:10:13 AM
Lịch sinh hoạt tháng 4/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=477 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-04-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 4 năm 2018 (01/4/2018- 30/4/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
4/4/2018 3:13:13 AM
Lịch sinh hoạt tháng 3/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=472 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 12-03-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 3 năm 2018 (01/3/2018- 31/3/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
3/12/2018 12:17:50 AM
Lịch sinh hoạt tháng 2/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=469 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-02-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 2 năm 2018 (01/2/2018- 28/2/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
2/6/2018 5:11:24 AM
Lịch sinh hoạt tháng 1/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=468 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 07-01-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 1 năm 2018 (01/1/2018- 31/1/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
1/7/2018 7:41:31 PM
Lịch sinh hoạt tháng 12/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=467 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-12-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2017 (01/12/2017- 31/12/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/5/2017 12:25:56 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=466 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-11-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2017 (01/11/2017- 30/11/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/4/2017 1:18:06 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=465 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2017 (01/10/2017- 31/10/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2017 2:26:17 AM
Lịch sinh hoạt tháng 09/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=464 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 07-09-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2017 (01/09/2017- 30/9/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/7/2017 12:01:57 PM
Lịch sinh hoạt tháng 08/2017 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=463 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-08-2017

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 8 năm 2017 (01/08/2017- 31/8/2017). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/2/2017 1:26:15 AM