Chùa Viên Quang - RSS: Lịch sinh hoạt http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Lịch sinh hoạt tháng 12/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=485 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 02-12-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 12 năm 2018 (01/12/2018- 31/12/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
12/2/2018 4:11:29 AM
Lịch sinh hoạt tháng 11/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=484 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 06-11-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 11 năm 2018 (01/11/2018- 30/11/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
11/6/2018 3:39:47 AM
Lịch sinh hoạt tháng 10/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=483 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-10-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 10 năm 2018 (01/10/2018- 31/10/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
10/5/2018 3:16:08 AM
Lịch sinh hoạt tháng 09/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=482 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 11-09-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 9 năm 2018 (01/9/2018- 30/9/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
9/11/2018 11:37:29 PM
Lịch sinh hoạt tháng 08/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=481 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-08-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 8 năm 2018 (01/8/2018- 31/8/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
8/5/2018 1:46:45 PM
Lịch sinh hoạt tháng 07/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=480 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-07-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 7 năm 2018 (01/7/2018- 31/7/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/4/2018 11:06:42 PM
Lịch sinh hoạt tháng 06/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=479 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-07-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 6 năm 2018 (01/6/2018- 30/6/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
7/4/2018 11:05:10 PM
Lịch sinh hoạt tháng 5/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=478 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 05-05-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 5 năm 2018 (01/5/2018- 31/5/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:

]]>
5/5/2018 3:10:13 AM
Lịch sinh hoạt tháng 4/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=477 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 04-04-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 4 năm 2018 (01/4/2018- 30/4/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
4/4/2018 3:13:13 AM
Lịch sinh hoạt tháng 3/2018 http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=472 Tác giả: Diệu Châu
Ngày đăng: 12-03-2018

Chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio trân trọng kính gởi đến Quý đạo hữu, Quý đồng hương lịch sinh hoạt tại chùa tháng 3 năm 2018 (01/3/2018- 31/3/2018). Kính mời quý vị xem chi tiết bên dưới:
]]>
3/12/2018 12:17:50 AM