Chùa Viên Quang - RSS: Công Đức http://chuavienquang.net Chùa Viên Quang - Cleveland, Ohio, USA - 4724 West 130th Street, Cleveland, OH 44135 - Tel: (216) 476-0386 - Trụ trì: Đại Đức Thích Đồng Thông. Website: http://chuavienquang.net - Facebook: https://www.facebook.com/chuavienquang.net - Email: info@chuavienquang.net Chua Vien Quang - Version 4.0 http://chuavienquang.net/home/image/chuavienquang_facebook.png http://chuavienquang.net Hạnh Bố thí http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=157 Tác giả: Quảng Huy
Ngày đăng: 09-04-2014

Có rất nhiều cách bố thí khác nhau: Một nụ cười tươi, một lời nói chân thật, dịu dàng, từ ái làm cho mọi người vui vẻ và hoan hỷ cũng là hạnh bố thí- Bố thí niềm vui và an lạc cho mọi người. Tuy nhiên, trong Đạo Phật hạnh bố thí chủ yếu được chia ra thành ba loại sau đây là phổ biến. Đó là: Tài thí, Pháp thí và Vô uý thí.
]]>
4/9/2014 2:28:58 PM
Lược giải Kinh Pháp Hoa - Phẩm 18: Tùy hỷ công đức http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=144 Tác giả: Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Ngày đăng: 07-04-2014

Hành giả Pháp Hoa hiểu nghĩa lý của kinh, đúng như pháp tu hành. Hành giả không cần nói nhiều, nhưng vì ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh, thể hiện qua cuộc sống giải thoát đạo đức; người nhìn thấy, liền phát tâm hết phiền não. Thân khẩu ý đều chuyển pháp luân đúng chánh pháp, chúng sanh thấy, nghe, tin theo được lợi lạc. Tuy chưa làm gì nhưng công đức vẫn sanh ra, khác với trước khi hành giả có niệm tùy hỷ.
]]>
4/7/2014 1:55:28 AM
Thiếu nhi Chùa Viên Quang làm từ thiện http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=51 Tác giả: Ban biên tập
Ngày đăng: 18-03-2014

Trên Chánh Điện, dưới Phật Đài, các bé Nicole Phan, Sao Biển, Amy Nguyễn, Trần Việt đang gieo những nhân lành vào ruộng phước đức.
]]>
3/18/2014 5:17:57 AM
Tùy Hỷ Công Đức http://chuavienquang.net/home/news_view.asp?threadid=31 Tác giả: Vọng Tây cư sĩ
Ngày đăng: 11-03-2014

Việc thiện ác thế gian quá nhiều, vì sao Phật đặc biệt nêu ra "tuỳ hỷ công đức"? Vì Phật biết phiền não tập khí của tất cả chúng sanh tích lũy từ vô lượng kiếp. Mỗi một chúng sanh đều có tập khí tham sân si mạn từ lúc mới sinh, không cần người dạy. Bạn cứ tỉ mỉ mà quan sát trẻ nhỏ. Trẻ thơ mấy tháng tuổi chưa biết nói, đặt hai đứa trẻ bằng tuổi cạnh nhau. Một đứa trẻ có kẹo ăn, đứa kia không có, tâm đố kỵ liền nổi lên, chúng liền tranh giành lẫn nhau. Bạn xem, ai dạy chúng?
]]>
3/11/2014 2:47:49 PM